Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10845:2015 (ISO 832:1994) về Thông tin và tư liệu – Mô tả thư mục và các tham chiếu – Quy tắc viết tắt các thuật ngữ thư mục

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10845:2015 (ISO 832:1994) về Thông tin và tư liệu – Mô tả thư mục và các tham chiếu – Quy tắc viết tắt các thuật ngữ thư mục Số hiệu: TCVN10845:2015 Loại văn bản: Tiêu Read more