Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10845:2015 (ISO 832:1994) về Thông tin và tư liệu – Mô tả thư mục và các tham chiếu – Quy tắc viết tắt các thuật ngữ thư mục

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10845:2015 (ISO 832:1994) về Thông tin và tư liệu – Mô tả thư mục và các tham chiếu – Quy tắc viết tắt các thuật ngữ thư mục Số hiệu: TCVN10845:2015 Loại văn bản: Tiêu Read more

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10846:2015 (ISO 999:1996) về Thông tin và tư liệu – Hướng dẫn về nội dung, tổ chức và trình bày các bảng chỉ mục

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10846:2015 (ISO 999:1996) về Thông tin và tư liệu – Hướng dẫn về nội dung, tổ chức và trình bày các bảng chỉ mục Số hiệu: TCVN10846:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Ngày Read more

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11269:2015 (ISO 4:1997) về Thông tin và tư liệu – Quy tắc viết tắt các từ trong nhan đề và nhan đề của xuất bản phẩm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11269:2015 (ISO 4:1997) về Thông tin và tư liệu – Quy tắc viết tắt các từ trong nhan đề và nhan đề của xuất bản phẩm Số hiệu: TCVN11269:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Read more